نمايشگاه

مطابق با شرایط استفاده از All.biz هیچ مسئولیتی را در ازای تغییر شرایط جلسه به عهده نمی گیرد. برای دریافت اطلاعات دقیق درباره جلسات خواهشمندیم به متصدی مراجعه کنید.
IEE INTERNATIONAL ELECTRICITY EXHIBITION
 ایران, تهران
06-09 نوامبر 2016

Modern House, Building Tech Exhibition
 ایران,   تبريز
07-10 ژانويه 2017

Iran Food & Hospitality
 ایران, تهران
27-30 مه 2017

Iran Food & Bev Tec
 ایران, تهران
27-30 مه 2017

Iran Agro
 ایران, تهران
27-30 مه 2017

CONFAIR
 ایران, تهران
02-05 ژوئيه 2017